Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Hélène Mulder en de opdrachtgever, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij beide partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Algemene voorwaarden die door een opdrachtgever worden gehanteerd, worden door Hélène Mulder uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling, telefonisch, per email of op enige andere wijze verstrekt aan Hélène Mulder, zodat een schriftelijke bevestiging door Hélène Mulder niet (alsnog) noodzakelijk is.

Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voorzover die door Hélène Mulder uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Hélène Mulder, Lange Nieuwstraat 45, 2000 Antwerpen. Ingeschreven bij de Kruispuntbank Antwerpen met ondernemingsnummer 0811577818. Bereikbaar via email en telefoon.

Offerten

Alle offertes zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders werd vermeld. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Hélène Mulder zijn onder voorbehoud van tikfouten. Voor de gevolgen van tikfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Schriftelijke bevestiging

Offertes dienen bij wijze van goedkeuring, door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. De overeenkomst komt pas tot stand na schriftelijke bevestiging door Hélène Mulder. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek. 

De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een overeenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Hélène Mulder zijn bevoegdheid ter zake aan te tonen. Niemand buiten de zaakvoerder/eigenaar van Hélène Mulder heeft de bevoegdheid contracten af te sluiten in naam van Hélène Mulder.

Bij aanvaarding van een offerte, is de opdrachtgever verplicht om binnen de gestelde betalingstermijn van 15 dagen, een voorschot van 35% van de geoffreerde prijs te betalen aan Hélène Mulder, met een minimum van €100.

Annulering

Elke annulering of voorlopige opschorting van een opdracht dient via aangetekend schrijven of e-mail te gebeuren. In geval van annulering of opschorting zal de facturatie plaatsvinden in het stadium waarin de bestelling zich bevindt. Het aangerekend bedrag zal bestaan uit de kosten die door Hélène Mulder werden gemaakt, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15%. In elk geval, zal steeds een minimumbedrag van 50% van de totaalprijs van de bestelling worden aangerekend.

Wijziging opdracht

Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan verhoging van de kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit verlaging van de kosten ontstaat als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever. 

Indien Hélène Mulder, door omstandigheden op het moment van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is Hélène Mulder gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

Aanlevering van gegevens

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hélène Mulder aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd. Indien deze gegevens niet tijdig worden verstrekt, is het mogelijk dat de uitvoering van de opdracht wordt uitgesteld of opgeschort. Het door de opdrachtgever aan Hélène Mulder geleverde materiaal bestaat uit direct bruikbare tekst, afbeeldingen, geluid en/of videobeelden in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Hélène Mulder en de opdrachtgever. Gegevens die door de opdrachtgever zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten.

Facturen

De facturen zijn betaalbaar ten laatste 15 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld. Indien de factuur niet is betaald op de vervaldag dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele rente verschuldigd van 12% per jaar. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet wordt betaald binnen 7 dagen na verzending van een aangetekende aanmaningsbrief of e-mail, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding van 15% van het op de vervaldag verschuldigd bedrag met een minimum van €100.

Levertijd

De levertijd gaat in op de datum waarop de opdracht door Hélène Mulder wordt ontvangen. De door Hélène Mulder opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Vertraging in de uitvoering geeft onder geen enkele omstandigheid aanleiding tot schadevergoeding aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Indien Hélène Mulder en de opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Hélène Mulder het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen.

Aansprakelijkheid voor derden

Hélène Mulder laat een deel van haar diensten behartigen door derden. Hélène Mulder aanvaardt geen aansprakelijkheid op geleverde diensten die derden leveren.

Persoonsgegevens

De opdrachtgever geeft bij deze toestemming aan Hélène Mulder zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in het clientenbestand van Hélène Mulder welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie is slechts toegankelijk voor Hélène Mulder en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij Hélène Mulder hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

De opdrachtgever stelt Hélène Mulder zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De opdrachtgever zal elke wijziging in haar contactgegevens schriftelijk of per email aan Hélène Mulder doorgeven. Hélène Mulder zal enkel communiceren met de bekende contacten die door de opdrachtgever zijn opgegeven. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de contacten bereikbaar zijn per telefoon en/of e-mail.

Auteursrecht & Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van alle door Hélène Mulder ontwikkelde producten (zoals grafische ontwerpen, websites, foto’s, video’s, teksten…) ligt volledig en uitsluitend bij Hélène Mulder. Het door Hélène Mulder vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Hélène Mulder. Hélène Mulder is steeds gerechtigd om haar naam duidelijk op de ontwikkelde producten te vermelden.

Geen van de door Hélène Mulder ontwikkelde producten mogen worden gewijzigd, gekopieerd, verwijderd of aangepast zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hélène Mulder. 

Rechten van derden

De opdrachtgever of elke derde die een fotografisch werk, videografisch werk of website openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. Hélène Mulder is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen. De opdrachtgever garandeert dat Hélène Mulder door uitvoering van de opdracht geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Gebruik en licentie

Het is de opdrachtgever verboden om de ontwikkelde producten te gebruiken indien:

  • er niet wordt voldaan aan de betalingsverplichtingen
  • de opdracht, om welke reden ook, voortijdig wordt beëindigd.

Indien aan de voorwaarden werd voldaan heeft de opdrachtgever de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Geheimhouding

Alle betrokken partijen verbinden zich ertoe de vertrouwelijke gegevens, inlichtingen, informatie, toepassingen, methodes en knowhow alsook eender welk document waarvan zij kennis hebben genomen tijdens de uitvoering van het contract niet te verspreiden of communiceren. Deze verplichting tot geheimhouding geldt zolang de betreffende informatie een vertrouwelijk karakter heeft, dus ook na het einde van het contract.

Eigendomsvoorbehoud

Zo lang de opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde producten/diensten eigendom van Hélène Mulder. In geval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst tegenover Hélène Mulder niet nakomt is Hélène Mulder zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde producten terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van Hélène Mulder op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Aansprakelijkheid

Hélène Mulder is niet aansprakelijk voor welke nadelige gevolgen en schade ook, voortvloeiend uit:

  • Van, door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
  • Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever en alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
  • Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Hélène Mulder
  • Open source software of andere software/producten door derden geleverd ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (waaronder WordPress, Adobe, Epidemic Sound, Google Analytics, DiviBuilder, …)
  • Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt.
  • Elke wijziging van en/of toevoeging aan de inhoud door derde en/of de opdrachtgever, hierin begrepen daden van hackers;
  • Elk gebruik dat derden zouden maken van de op de website ter beschikking gestelde gegevens en informatie:
  • Het gebruik van hyperlinks/vermeldingen die de rechten van derden schaden.

Hélène Mulder is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Hélène Mulder is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract (uitgezonderd hosting) d.w.z. het bedrag dat de opdrachtgever zou betaald hebben indien het werk tot zijn voldoening uitgevoerd zou zijn.

In geval van vergissing of slechte afwerking beperkt de aansprakelijkheid van Hélène Mulder zich uitsluitend tot het uitvoeren van de vereiste verbeteringen en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout. 

Overmacht

Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door Hélène Mulder verhinderen, herleiden of vertragen ontheft Hélène Mulder van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden is. 

Onder meer worden als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-down, alsook bij toeleveranciers, machinebreuk, informaticavirus of bug, brand, waterschade, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid, technische redenen zoals apparatuurstoring, stroomstoring, beschadiging van videobanden, enz maar ook omwille van gezondheidsomstandigheden, weersomstandigheden en verkeersproblemen.

Duur en beëindiging

Alle overeenkomsten voor webdesign, videografie of andere diensten worden aangegaan voor de duur van het project, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien de opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Hélène Mulder het recht alle met de betrokken opdrachtgever gesloten overeenkomsten te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van Hélène Mulder op vergoeding van schade, gederfde winst en intrest.

Waarborg

De garantie bestaat erin dat Hélène Mulder te harer keuze, alles in het werk zal stellen om te trachten aangemelde gebreken te herstellen of daarin te voorzien.

– Licentiesoftware: Hélène Mulder verleent met betrekking tot de licentiesoftware en de daarbij horende documentatie geen garantie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, betreffende – onder meer Divi Elegant Themes, Adobe, Epidemic Sound muzieklicenties, maar daartoe niet beperkt.

– De kwaliteit of de geschiktheid en/of geëigendheid voor een bepaalde toepassing. Hélène Mulder garandeert evenmin dat de toepassing van de licentiesoftware storingsvrij of zonder fouten zal zijn. 

– Maatwerk: de garantie geldt tot 1 maand na de laatste verrichting van installatie of in het geval van een website tot 1 maand nadat de website voor de eerste maal bereikbaar was via de eraan gekoppelde URL; daarna wordt de bedrijfszekerheid slechts gegarandeerd via een onderhoudscontract. Elke garantie vervalt indien de opdrachtgever door derden herstelling- of andere werkzaamheden heeft laten verrichten, tenzij Hélène Mulder voorafgaand haar schriftelijk akkoord hiermee heeft gegeven.

Klachten

Klachten met betrekking tot leveringen of uitvoering van de overeenkomst in het algemeen, moeten Hélène Mulder schriftelijk bereiken binnen de 8 werkdagen na uitvoering/levering. Na deze periode wordt de opdracht geacht definitief te zijn opgeleverd en aanvaard door de opdrachtgever. Bij tijdige en gegronde bezwaren zal Hélène Mulder alles in het werk stellen om binnen een redelijke termijn een kosteloze herstelling te doen. Hierbij ontstaat in generlei mate enig recht op een vergoeding voor de opdrachtgever. Eigen interventies van de opdrachtgever heffen elke grond tot klacht op. Een klacht schort verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

Nietigheden

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid van de volledige overeenkomst tot gevolg. De nietige bepaling wordt in onderling overleg door de partijen vervangen door een geldige bepaling met dezelfde draagwijdte.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle met Hélène Mulder afgesloten overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting is uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

Specifieke voorwaarden foto- en videoproducties

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Eigendom

Het eigendom van de foto- & video-opnames blijft in ieder geval bij Hélène Mulder, en geen enkel gebruik van het fotografisch en videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever nog niet geheel heeft voldaan aan de verplichtingen voortvloeiend uit welke overeenkomst met Hélène Mulder dan ook.

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de opdrachtgever geen recht van overdracht van origineel foto- of video-opnamemateriaal, of duplicaties daarvan.

Indien toestemming tot gebruik van een fotografisch of videografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot gebruik in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Hélène Mulder. Bij gebreke van een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Elk gebruik van een foto of video-opname dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Hélène Mulder. Bij inbreuk komt Hélène Mulder een vergoeding toe ter hoogte van tenminste drie maal de bij Hélène Mulder gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik.

Hélène Mulder houdt altijd het recht foto’s en het gefilmde materiaal te gebruiken ter eigen promotie, tenzij anders overeengekomen.

Vermelding auteursrechthebbende

De naam “Hélène Mulder” met een verwijzing naar de website www.helenemulder.com dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch of videografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch of videografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

SABAM/BUMA Stemra

De verplichtingen aan bijvoorbeeld Sabam en Buma Stemra zijn tenlaste van de opdrachtgever. Hélène Mulder kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 

Specifieke voorwaarden webproducties en webdesign

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de opdrachtgever. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

Ontwikkeling van webprodukties

De partijen zullen schriftelijk specificeren welk webprodukt ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal gebeuren. Hélène Mulder zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en consistentie van deze gegevens. 

De opdrachtgever verkrijgt het recht tot gebruik van de webproduktie in zijn bedrijf of organisatie. Voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de webproduktie en de bij de ontwikkeling van de webproduktie voortgebrachte technische documentatie aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld en is de opdrachtgever gerechtigd in deze webproduktie wijzigingen aan te brengen. 

Hélène Mulder heeft het recht gebruik te maken van open source componenten. Hélène Mulder is niet verantwoordelijk voor malfuncties, bugs en updates in open source systemen en externe ondersteunende systemen (vb. browsers, operating systemen,…) of de gevolgen ervan op de programmatuur na oplevering.

Gebruiksrechten

Hélène Mulder verleent de opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de webproduktie. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de webproduktie te verkopen, te verhuren, te kopiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de webproduktie uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Domeinnamen en webhosting

Hélène Mulder treedt enkel op als bemiddelaar voor de opdrachtgever bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen en het verlenen van een webhosting, Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Hélène Mulder vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de opdrachtgever en de opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Hélène Mulder tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Hélène Mulder geen bemiddeling heeft verleend.

Offline zetten van de website

Hélène Mulder kan, ofwel op eigen initiatief ofwel op initiatief van een derde, beslissen om een deel van de website of de gehele site tijdelijk of definitief offline te zetten, indien zij overtuigd is dat een wettelijke, reglementaire of contractuele regeling geschonden werd. De opdrachtgever ziet af van eender welke schadevergoeding in geval Hélène Mulder hierbij een interpretatiefout maakte, tenzij er sprake is van een opzettelijke of zware fout. De tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienstverlening ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling

Wijzigen van provider

Indien de opdrachtgever van provider verandert of, in het algemeen beroep doet op een andere leverancier, is hij als enige verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat deze nieuwe partij beschikt over de nodige standaardsoftware om de site goed te laten functioneren.